ZIT IK ECHT ZO SIMPEL IN ELKAAR?

Algemene Voorwaarden van 6 september 2023 voor Vera van de Ven, DesVeers en InnEarth BV

Artikel 1: Identiteit van de ondernemer

  • Deze algemene voorwaarden worden gebruikt door Vera van de Ven en DesVeers, handelend onder de naam Vera van de Ven en onder de naam InnEarth BV, beiden gevestigd aan de FA Molijnlaan 83, 8071 AC Nunspeet. Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel: Vera van de Ven onder nummer 08 074 894 en InnEarth BV onder nummer 82 086 2186.  
  • Voor vragen of opmerkingen zijn Vera van de Ven, DesVeers en InnEarth bereikbaar via het e-mailadres info@veravandeven.nl. Meer informatie is te vinden op de website veravandeven.nl.

Artikel 2: Definities
2.1 Opdrachtnemer: Vera van de Ven, DesVeers en InnEarth BV, worden in deze algemene voorwaarden aangeduid met ‘wij’, ‘ons’ en ‘onze’.     
2.2 Opdrachtgever: Is de partij, handelend in de uitoefening als prive persoon, beroep of bedrijf, waarmee wij een overeenkomst hebben gesloten, en wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid met ‘jij/je’, ‘jou(w)’, en opdrachtgever.     
2.3 Partijen: Hiermee worden de opdrachtnemer en opdrachtgever samen bedoeld.
2.4 Overeenkomst: De afspraak tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. Bij aankoop van een fysiek product betreft dit een koopovereenkomst. In alle andere gevallen een ‘overeenkomst van opdracht’. Indien nodig maken wij in deze voorwaarden onderscheid tussen deze twee.                                              
2.5 Bijeenkomsten: De door ons georganiseerde evenementen, groepsbijeenkomsten op locatie, online groepscoaching en de ZIEZSIE-teams calls. 
2.6 Hoofdspreker: Een spreker die uniek is voor een evenement en niet vervangbaar door een andere spreker.
2.7 Individuele afspraak: Individuele- en relatie coaching sessies met Vera van de Ven en andere 1-op-1 afspraken.    
2.8 ZIEZSIE®: De filosofie en coaching methode.
2.9 ZIEZSIE®-team: Professionele partners, inclusief maar niet beperkt tot Vera van de Ven en door haar geselecteerde externe professionals.                              
2.10 Gebrek: Een tijdelijk technisch probleem met de ZIEZSIE online training waardoor deze tijdelijk niet toegankelijk is, vaak als gevolg van incompatibiliteit andere software of plug-ins.
2.11 Schriftelijk: In deze voorwaarden omvat ‘schriftelijk’ ook communicatie per e-mail.
2.12 Event: Onder event wordt een retraite, bijeenkomst of training bedoeld.

Artikel 3: Toepasselijkheid
3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten, aanvullingen, verlengingen (vervolgopdrachten), werkzaamheden en activiteiten, tenzij partijen schriftelijk andere afspraken maken.                                          
3.2 Afspraken die afwijkende van deze algemene voorwaarden zijn enkel van kracht als dit document is vastgelegd en door beide partijen zijn bevestigd.
3.3 Wij behouden ons recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Bij een wijziging informeren wij je vooraf schriftelijk, onder andere via onze nieuwsbrief. De herziene voorwaarden zijn vervolgens te vinden op onze website: www.veravandeven.nl.
We geven daarbij aan vanaf welk moment de gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing zijn. Als de wijziging een verslechtering van jouw rechtspositie met zich meebrengt, kan je uiterlijk binnen twee weken na de kennisgeving bezwaar maakt tegen de wijziging. Dan zoeken wij in overleg naar een passende oplossing.
3.4 Als een bepaling in de algemene voorwaarden of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk in strijd met dwingend recht mocht blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. In dat geval geldt datgene wat op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst bij de strijdige bepaling komt, waarbij, voor zover mogelijk, het doel en de strekking
van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
3.5 Als onduidelijkheid bestaat over de uitleg van een bepaling in deze algemene voorwaarden of als er tussen partijen een situatie zich voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan zullen partijen in goed overleg afspreken wat dan tussen hen geldt.
3.6 Ook als wij niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangen, betekent dat niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat wij het recht verliezen om naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 4 Aanbod en aanvaarding
4.1 Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Wij behouden ons recht voor ons aanbod te wijzigen. Offertes die wij verzenden, zijn 30 dagen geldig, tenzij anders aangegeven.
4.2 Tenzij anders aangegeven, zijn alle prijzen exclusief btw en exclusief bijkomende kosten.
4.3 Aan een aanvaarding die afwijkt van ons aanbod zijn wij niet gebonden. Ook zijn wij niet gebonden aan ons aanbod, als je redelijkerwijs had kunnen weten dat het aanbod of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
4.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht ons niet tot het verrichten van een gedeelte tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
4.5 De overeenkomst die partijen sluiten kan bestaan uit een combinatie van verschillende diensten of producten. In dat geval gelden de bepalingen voor de verschillende diensten aanvullend op elkaar.
4.6 Ons aanbod bestaat onder meer uit:
a) Trainingstrajecten, zoals de InnBalance 4- en 7-daagse training en retraite weken (overeenkomst van opdracht)
b) Online programma’s (overeenkomst van opdracht)
e) Events (overeenkomst van opdracht)
f) Individuele- en relatie coaching (overeenkomst van opdracht)
g) Producten (koopovereenkomst).

Artikel 5 Kortdurende online diensten
5.1 De overeenkomst tussen partijen wordt aangegaan voor bepaalde tijd.
5.2 Voor de online bijeenkomsten geldt dat wij een planning maken en jou informeren over deze planning. Het niet (kunnen) deelnemen aan een online bijeenkomst leidt nooit tot recht op een schadevergoeding of vermindering van je betalingsverplichting.
5.3 Online bijeenkomsten kunnen wegens verhindering van de spreker worden afgelast, verplaatst of door een andere spreker gegeven worden. Dit leidt nooit tot recht op een schadevergoeding of vermindering van je betalingsverplichting.

Artikel 6 Online programma’s  
6.1 De overeenkomst tussen partijen wordt aangegaan voor bepaalde tijd.
6.2 De overeenkomst kan worden verlengd met een coachabonnement. Voor de verlenging ontvang je van ons een aanbod.
6.3 Een abonnement wordt aangegaan voor bepaalde tijd.

Artikel 7 Activiteiten binnen een online programma
7.1 Een online programma bestaat uit verschillende online- en offline activiteiten, zoals online vragenuur, individuele coaching, materialen zoals de ZIEZSIE e-boeken en e-werkboeken. De activiteiten die bij jouw online programma horen staan vermeld op de website en in de welkomstmail die je van ons ontvangt.
7.2 Voor bepaalde activiteiten word je ingepland in een bepaalde fase van je deelname aan het online programma. Je ontvangt eenmalig een uitnodiging voor deelname aan deze specifieke activiteit, al dan niet met de mogelijkheid om te kiezen uit een aantal data of met de mogelijkheid om binnen een bepaalde periode een afspraak in te plannen.
7.3 Het niet gebruik maken van de uitnodiging om deel te nemen aan een bepaalde activiteit of het niet tijdig inplannen van een afspraak, leidt tot verval van jouw recht om aanspraak te maken op die activiteit zonder recht op een schadevergoeding of vermindering van je betalingsverplichting.
7.4 Online bijeenkomsten kunnen wegens verhindering van de spreker worden afgelast, verplaatst of door een andere spreker gegeven worden. Dit leidt nooit tot recht op een schadevergoeding of vermindering van je betalingsverplichting.
7.5 Een ingeplande sessie kan je maximaal één keer verplaatsen, mits je dat tijdig, dat wil zeggen uiterlijk 48 uur van tevoren, schriftelijk aan ons doorgeeft. Verplaatsen is alleen mogelijk bij de online-training als wij de bijeenkomst nog een keer hebben ingepland of gaan inplannen.
7.6 Een afgesproken individueel gesprek, zoals een belafspraak, kan in onderling overleg worden verplaatst. Een individuele afspraak in het kader van ZIEZSIE coaching valt onder de regeling zoals opgenomen in artikel 8.
7.7 Bij diensten die online geleverd worden geven wij niet de garantie dat deze op ieder moment bereikbaar zijn.
7.8 Wij kunnen zonder voorafgaande bekendmaking je online training (tijdelijk) buiten gebruik stellen en/of het gebruik ervan beperken als dit nodig is voor het onderhoud, voor verbeteringen of als de systemen niet functioneren of reageren zoals zij dat onder normale omstandigheden behoren te doen. Het tijdelijk niet beschikbaar zijn geeft je niet het recht op (gedeeltelijke) terugbetaling en of vermindering van de betalingsverplichting. Voor zover mogelijk zullen wij je van tevoren informeren.
7.9 Je zorgt ervoor dat je met gebruikmaking van onze online training niet handelt in strijd met het toepasselijke recht en geen inbreuk maakt op de rechten van derden, misleidende praktijken, het schenden van het auteursrecht en derden toegang geven tot de online training.
7.10. Als de schending komt vast te staan, mogen wij de verdere maatregelen treffen zoals het blokkeren van de online training en het per direct ontbinden van de overeenkomst.
7.11 Maatregelen genoemd in dit artikel zijn voor jou geen geldige reden om je betaling op te schorten of geheel niet te betalen. Ook worden wij niet schadeplichtig door het treffen van maatregelen. Schade en kosten die voortvloeien uit het treffen van maatregelen moet je aan ons vergoeden, als sprake is van opzet of grove schuld.

Artikel 8 Individuele coaching
8.1 De overeenkomst tussen partijen wordt aangegaan voor bepaalde tijd.
8.2 Als wij redelijkerwijs van mening zijn dat wij je niet goed meer kunnen begeleiden als coach, dan mogen wij een opdracht tussentijds opzeggen zonder dat een opzegtermijn in acht behoeft te worden genomen.
8.3 In geval van een tussentijdse opzegging behouden wij recht op een redelijk loon en op vergoeding van de door ons gemaakte kosten.
8.4 Als een partij verhinderd is voor een individuele afspraak, dan informeert deze de andere partij zo spoedig mogelijk. Partijen maken dan een nieuwe afspraak.

Artikel 9 Retraite, 1-daagse of meerdaagse trainingen
9.1 Annulering van je deelname aan een event kan uitsluitend schriftelijk worden gedaan.
9.2 Bij annulering van je deelname brengen wij de volgende annuleringskosten in rekening:
a) Tot 45 dagen voor het event mag je kosteloos annuleren.
b) Tussen de 45 en 25 dagen voor het event ben je gehouden 50% van het overeengekomen bedrag te vergoeden.
c) Binnen 25 dagen voor het event ben je gehouden 100% van de overeengekomen prijs te vergoeden.                                   
d) Wij raden je altijd aan een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.
9.3 In geval van onvoldoende aanmeldingen of om andere voor ons moverende redenen, kunnen wij een event voor aanvang verplaatsen. Je ontvangt hiervan bericht. Wij verschuiven je deelname naar een volgende datum. Als deze datum nog niet bekend is, dan zullen we je daarover informeren en op de hoogte houden. Als je niet kunt op de nieuwe datum, dan ontvang je van ons een voucher die je kunt gebruiken voor een later gegeven event of een ander product of dienst van ons. Als wij het event niet door laten gaan, dan komen de betalingsverplichtingen helemaal te vervallen en worden gedane betalingen terugbetaald.

Artikel 10 Producten
10.1 Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Wij kunnen niet garanderen dat het weergegeven product exact overeenkomen met het echte product.
10.2 Geaccepteerde bestellingen zullen wij met bekwame spoed en in principe binnen 30 dagen uitvoeren. Als de levering vertraagd is of de bestelling niet of niet geheel geleverd kan worden, dan zullen we je hierover informeren.
10.3 Als plaats van levering geldt het adres dat jij aan ons kenbaar hebt gemaakt, binnen Nederland af te leveren op de begane grond en toegankelijk via de openbare weg.
10.4 Wij dragen het risico van beschadiging en/of vermissing van producten tot het moment van bezorging, tenzij jij de keuze hebt gemaakt voor de vervoerder. In dat geval draag jij het risico tijdens het vervoer.
10.5 Voor zakelijke kopers geldt er geen herroepingsrecht. 
10.6 Kosten retourzending; Indien u als consument of als zakelijke klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, dient u de kosten voor het terugzenden van de producten zelf te betalen.

Artikel 11 Intellectueel Eigendom
11.1 Alle rechten van intellectueel eigendom, zoals het Levensritme®, ZIEZSIE® en de boeken berusten uitsluitend bij Vera van de Ven. Op geen enkele manier worden deze rechten ooit overgedragen.

Artikel 12 Termijnen
12.1 Overeengekomen termijnen, waaronder levertermijnen, zijn indicatief en nooit fatale termijnen. Als leveringstermijnen om welke reden dan ook ver overschreden worden zal ik dit altijd voor de indicatie datum melden. Als leveringen van derden komen moet je ons schriftelijk in gebreke stellen en een redelijke termijn geven om aan onze verplichtingen te voldoen.
12.2 Ons aanbod heeft een duidelijk aangegeven duur. Hieraan is de eventuele toegang tot onze online omgeving en/of de bijbehorende besloten Facebookgroep verbonden. Als wij je langer toegang geven, dan kun je hieraan geen rechten ontlenen.

Artikel 13 Inzet derden
13.1 Wij mogen de uitvoering van deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk overlaten aan een derden. Dit gebeurt met de nodige zorgvuldigheid. Wij blijven te allen tijde verantwoordelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. De algemene voorwaarden en de verplichtingen uit de overeenkomst gelden ook voor de door ons ingeschakelde derden.
13.2 Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de professional uit het ZIEZSIE-team. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor de producten en diensten die zij leveren aan jou. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door een professional uit het ZIEZSIE-team. Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op eventuele overeenkomsten die je sluit met een professional uit het ZIEZSIE-team.

Artikel 14 Wat kun je van ons verwachten?
14.1 Wij bieden je tools en ondersteuning aan om het beste uit jezelf te halen en zullen onze diensten zorgvuldig en naar beste inzicht en vermogen verlenen.
14.2 Ons aanbod is erop gericht om jou te helpen en inzicht te geven in jouw Levensritme® en Levenslessen waardoor jij begrijpt wat jij kunt doen om ontspannen je leven emotioneel te kunnen leven. Maar je blijft altijd zelf verantwoordelijk voor je eigen transformatie en ontwikkeling. Succes is afhankelijk van je eigen kwaliteit van inzet, motivatie en leervermogen.
14.3 Wij geven nadrukkelijk geen garanties af voor het behalen van een bepaald resultaat.

Artikel 15 Wat verwachten wij van jou?
15.1 Je bent gemotiveerd en zet je actief in om de door jou gestelde doelen te bereiken. Je
neemt je eigen besluiten en draagt hier zelf de verantwoordelijkheid voor.
15.2 Je verstrekt ons gevraagd alle informatie die van belang kan zijn voor de uitvoering van de overeenkomst en informeert ons tijdig over wijzigingen.
15.3 Je stelt je respectvol op naar ons, onze professionals uit het ZIEZSIE-team en andere deelnemers en houdt rekening met hun rechten en privacy.
15.4 Tijdens bijeenkomsten houd je je aan de geldende normen wat betreft de openbare orde, goede zeden en fatsoen. Ook houd je je aan de huisregels die gelden op de locatie en volg je de door ons, of door ons ingeschakelde derden, gegeven aanwijzingen en instructies op.
15.5 Je respecteert ons auteursrecht. Het door ons aan jou beschikbaar gestelde materiaal, waaronder audio, video en documentatie, dit mag alleen door jou worden gebruikt. Je mag dit materiaal zonder onze schriftelijke toestemming niet verveelvoudigen, openbaar maken, delen met derden of exploiteren. Je mag wel een kopie maken voor eigen gebruik.
15.6 Je kunt online met andere deelnemers communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties in de groep op Facebook. Je verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Commerciële uitingen zijn alleen toegestaan op de daartoe aangewezen plekken of met onze toestemming. Wij mogen zonder nader bericht jouw berichten en reacties verwijderen, als de inhoud daarvan het verwijderen rechtvaardigt.
15.7 Het maken van beeld- of geluidsopnames tijdens bijeenkomsten (ongeacht in welke vorm) is niet toegestaan, tenzij wij hier vooraf schriftelijk toestemming voor hebben gegeven. Het maken van geluidsopnames tijdens een individuele sessie is toegestaan. Het is uitdrukkelijk verboden deze opnames voor andere doeleinden te gebruiken dan voor persoonlijk gebruik.

Artikel 16 Wijziging van de overeenkomst
16.1 Wij mogen de inhoud van onze diensten tussentijds wijzigen in verband met een kwalitatieve verbetering. Ook mogen wij de planning van onderdelen, waaronder data en/of tijdstippen, wijzigen, en bepalen wie de dienst zal leveren en eventueel iemand vervangen. Deze wijzigingen mogen wij zonder overleg doorvoeren.
16.2 Bij een wijziging of aanvulling van de gemaakte afspraken door jou of onvoorziene omstandigheden mogen wij de afgesproken prijs of omvang van de opdracht aanpassen.
16.3 Wij mogen de prijs van onze diensten en producten jaarlijks indexeren.

Artikel 17 Facturatie en betaling
17.1 Voor onze diensten ontvang je een digitale factuur, die wordt verstuurd naar het door jou opgegeven e-mailadres. Verzending naar dit e-mailadres geldt als ontvangst door jou. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt, mits de startdatum buiten de annuleringstermijn ligt.
17.2 De regel is dat vooraf het gehele bedrag dient te worden betaald. Voor sommige diensten kan er een betalingsregeling afgesproken worden, waarbij je in termijnen kan betalen, met een eenmalige aanbetaling van minimaal 50 %. De hoogte van het bedrag en het aantal termijnen is afhankelijk van de gekozen dienst en dit wordt vooraf schriftelijk vastgelegd.
17.3 Als je (een gedeelte) vooruit moet betalen, dan kun je geen aanspraak maken op levering totdat deze betaling volledig heeft plaatsgevonden.
17.4 Voor sommige diensten, waaronder boeken en online training, geldt dat de betaling altijd loopt via een iDeal-betaling.
17.5 Aftrek, verrekening en opschorting wegens vermeende of daadwerkelijk toerekenbare tekortkomingen is niet toegestaan.
17.6 Wordt een factuur niet of niet op tijd betaald? Dan ben je na het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege in verzuim, dus zonder dat een nadere ingebrekestelling noodzakelijk is. De vordering is dan direct opeisbaar. Eventuele betalingsregelingen komen te vervallen. Over het openstaande bedrag wordt de wettelijke handelsrente berekend, vanaf de vervaldag totdat alles is betaald. Eventuele gemaakte invorderingskosten dien je dan te voldoen. De invorderingskosten bedragen 15 procent van het openstaande bedrag en tenminste 75 euro.
17.7 Als je niet voldoet aan je betalingsverplichting dan mogen wij onze dienstverlening opschorten. De betalingsverplichting blijft echter onverkort bestaan, ook over de periode waarover wij de dienstverlening hebben opgeschort en je dus geen aanspraak hebt kunnen maken op onze dienstverlening.
17.8 In geval van faillissement, beslag of surseance van betaling zijn de vorderingen van ons op jou onmiddellijk opeisbaar.
17.9 Lukt het een keer niet om te betalen? Neem dan direct contact met ons op, in ieder geval voor de dag waarop de betaling had moeten plaatsvinden. Wij zullen dan, indien mogelijk, samen met jou een passende oplossing proberen te vinden.

Artikel 18 Geheimhouding
18.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
18.2 Als één der partijen op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan een bevoegde autoriteit of aan een door de wet of bevoegde autoriteit aangewezen derden te verstrekken, en de desbetreffende partij geen beroep op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter of autoriteit erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is die partij daardoor niet aansprakelijk voor enigerlei daaruit voortvloeiende schade.
18.3 Deze omstandigheid kan geen aanleiding zijn de overeenkomst op welke wijze dan ook te beëindigen.

Artikel 19 Auteursrecht
19.1 Op alle door ons opgestelde en verstrekte werken, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot cursusmateriaal, (digitale) werkboeken, e-books, (online) programma’s, video’s en podcasts, berust het auteursrecht uitsluitend bij ons. Deze werken zijn uitsluitend bestemd om door jou persoonlijk te worden gebruikt.
19.2 Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming mogen deze werken niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, aan derden verstrekt of geëxploiteerd, ook niet wanneer het slechts een deel hiervan betreft, tenzij het algemene ideeën, concepten, kennis en technieken betreft. Wij kunnen aan een dergelijke toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een vergoeding.

Artikel 20 Boetebepaling
20.1 Bij overtreding van de artikelen 11, 15.5 , 15.7 en 19  door of namens jou ben je ons een direct opeisbare boete van € 5.000,00 (zegge: vijfduizend euro) verschuldigd voor iedere overtreding en ook € 500,00 (zegge: vijfhonderd euro) voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt, onverminderd ons recht om in plaats van de boete (volledige) schadevergoeding te vorderen en onverminderd al onze overige rechten.

Artikel 21 Niet-nakoming, opschorting en einde van de overeenkomst
21.1 Wanneer jij nalatig bent in het nakomen van enige verplichting die op basis van de overeenkomst op jou rust, hebben wij het recht onze werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst te (doen of laten) ontbinden.
22.2 Wanneer er meerdere malen niet of niet op tijd is betaald kunnen wij van jou verlangen dat onverwijld (al dan niet aanvullende) zekerheid wordt gesteld in een door ons te bepalen vorm of een voorschot geeft. Als jij nalaat de verlangde zekerheid te stellen, zijn wij, onverminderd onze mogelijkheden om de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen, gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten totdat de betalingsachterstand is opgeheven.
22.3 Wanneer jij de overeenkomst wegens een ons toerekenbare tekortkoming en na behoorlijke ingebrekestelling ontbindt of doet of laat ontbinden, zijn wij niet gehouden tot terugbetaling van al betaalde, door ons gefactureerde bedragen of betaling van schadevergoeding en blijven wij recht houden op de nog niet betaalde, maar wel al opeisbare bedragen die verschuldigd zijn op grond van al verrichte werkzaamheden.
22.4 De overeenkomst is niet tussentijds opzegbaar door partijen, tenzij anders geregeld in deze algemene voorwaarden.

Artikel 23 Overmacht
23.1 Overmacht ontslaat ons van de plicht tot nakoming van de overeengekomen overeenkomst, zonder dat er voor jou een recht ontstaat op vergoeding van kosten, schade en rente. Met overmacht wordt bedoeld een situatie waarin het voor ons redelijkerwijs onmogelijk is of wij gehinderd worden om de diensten te verlenen zoals afgesproken en ons daarvan geen verwijt te maken valt en ook niet anderszins voor onze rekening komt. Voorbeelden van overmacht zijn ziekte of overlijden van een hoofdspreker, epidemie/pandemie, oorlog of daarop lijkende situaties, stroomstoring, overstroming, aardbeving, brand, werkstaking in ons bedrijf of bij onze leveranciers, gewijzigde overheidsmaatregelen, internetstoring, computerstoring, cybercriminaliteit en netwerkaanvallen.
23.2 Wij hebben ook het recht ons op overmacht te beroepen als de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat wij onze verbintenis hadden moeten nakomen.
23.3 Als sprake is van overmacht, dan zullen wij je zo snel mogelijk informeren. Zo mogelijk zullen we een passende oplossing proberen te vinden. In geval van langdurige (langer dan twee maanden) of blijvende overmacht mag je de opdracht schriftelijk ontbinden zonder dat jij aanspraak kan maken op vergoeding van de schade. Je blijft verplicht het al uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden.

Artikel 24 Aansprakelijkheid
24.1 Wij zullen je naar beste kunnen adviseren en begeleiden. Je bent zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die je neemt naar aanleiding van onze dienstverlening. Wij kunnen voor de hieruit voortvloeiende schade nooit aansprakelijk worden gesteld.
24.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade – zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor:
a) schade ten gevolge van fouten in of als gevolg van door jou verstrekte onjuiste, onvolledige of onduidelijke informatie;
b)schade die is ontstaan doordat jij op enigerlei wijze tekort bent geschoten in de nakoming van jouw verplichtingen;
c)schade ten gevolge van het niet of niet volledig bereiken van het door jou beoogde resultaat;
d) beschadigingen, diefstal of verlies van eigendommen en andere schade ontstaan tijdens events;
e) schade wegens het niet beschikbaar zijn van je online training door problemen met de hosting;
f) afwijzingen, disfunctioneren van accounts en software van derden, die nodig of optioneel zijn voor het gebruik van onze software.  
g) schade wegens cybercriminaliteit zoals hacking, malware, ransomware en dergelijke.
24.3 De vergoeding, waaronder schadevergoeding, welke wij aan jou verplicht zouden zijn te betalen gebaseerd op welke rechtsgrond dan ook, is per voorval of combinatie van gelijksoortige en verbonden voorvallen beperkt tot het bedrag dat jij op grond van de overeenkomst aan ons hebt betaald.
24.4 Wij mogen aansprakelijkheidsbeperkingen van de door ons ingeschakelde anderen tegenover jou inroepen.
24.5 De opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet in geval van opzet of grove schuld.
24.6 Als wij aansprakelijk zijn, moet je ons in de gelegenheid stellen de schade in redelijkheid en zoveel als mogelijk is te beperken of ongedaan te maken. Hieraan verleen je dan alle mogelijke medewerking

Artikel 25 Vrijwaringen
25.1 Als jij aan ons informatiedragers, elektronische bestanden en dergelijke verstrekt, garandeer je dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 26 Klachten
26.1 Heb je een klacht over onze dienstverlening of factuur? Neem dan zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen, schriftelijk contact met ons op, zodat wij de klacht kunnen bespreken.
26.2 Je geeft een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de klacht, zodat wij in staat zijn inhoudelijk te reageren en, als de klacht gegrond, te zorgen voor een passende directe oplossing. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kunnen wij niet in behandeling nemen.
26.3 Een klacht schort jouw betalingsverplichting niet op.
26.4 Alle klachten bespreek je eerst met ons. Je publiceert geen klachten online, op social media, of anderzijds.

Artikel 27 Afsluitende bepalingen
27.1 Bij beëindiging van de overeenkomst blijven bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren hun gelding behouden, zoals, maar niet beperkt tot, bepalingen betreffende auteursrecht, geheimhouding en aansprakelijkheid.
27.2 Voor alle rechtsverhoudingen tussen partijen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, geldt het Nederlands recht.
27.3 Iedere vordering van opdrachtgever, behalve een vordering die al door ons is erkend, vervalt door het enkele verloop van zes maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij binnen deze termijn bij aangetekend schrijven gemotiveerd bezwaar is gemaakt of een rechtsvordering is ingesteld.
27.4 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat zij zich in alle redelijkheid hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen, waar mogelijk door middel van mediation.
27.5 De rechtbank binnen het arrondissement waar onze (hoofd)vestigingsplaats onder valt, is bevoegd bij geschillen welke voortvloeien uit de overeenkomst in het geval u een professionele wederpartij bent.
27.6 De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan voor consumenten, die u kunt vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij nemen niet deel aan een geschillenbeslechtingsprocedure.

Onze Belofte

Begeleiding door Vera van de Ven heeft een klanttevredenheid score van gemiddeld een 9.8 over ruim 1000 beoordelingen.
Voor een reden. Wij houden van onze klanten!

Heb je vragen? Email: info@veravandeven.nl  Je krijgt z.s.m. een reactie op jouw vraag.

illustratie Innearth